เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฉัตรชัย โอษะคลัง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233  รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา