ม.4/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้้ในการเรียนการสอน ระดับชั้น ม.4 รายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ