home921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม
person
921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12869

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ แผนภูมิควบคุมทางสถิติ แผนภูมิควบคุมผลบวกค่าเบี่ยงเบนสะสม การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการยอมรับความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทฤษฎีความเชื่อถือได้ แนวความคิด และเทคนิคของการจัดการคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของของเสีย การมีส่วนร่วมของพนักงาน การใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบคุณภาพความเกี่ยวข้องกันของการออกแบบการผลิต การซ่อมบํารุง การจัดการคุณภาพ อิทธิพลของผู้บริโภค และข้อตกลงหรือกฎระเบียบในระดับนานาชาติ นโยบายคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ทีคิวซี ทีคิวเอ็ม ไอเอสโอ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ คุณภาพกับกลยุทธ์ขององค์กร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)