เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ แผนภูมิควบคุมทางสถิติ แผนภูมิควบคุมผลบวกค่าเบี่ยงเบนสะสม การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการยอมรับความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทฤษฎีความเชื่อถือได้ แนวความคิด และเทคนิคของการจัดการคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของของเสีย การมีส่วนร่วมของพนักงาน การใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบคุณภาพความเกี่ยวข้องกันของการออกแบบการผลิต การซ่อมบํารุง การจัดการคุณภาพ อิทธิพลของผู้บริโภค และข้อตกลงหรือกฎระเบียบในระดับนานาชาติ นโยบายคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ทีคิวซี ทีคิวเอ็ม ไอเอสโอ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ คุณภาพกับกลยุทธ์ขององค์กร