home921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม
personperson_add
921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
921-319 ระบบควบคุมและการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12869

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ แผนภูมิควบคุมทางสถิติ แผนภูมิควบคุมผลบวกค่าเบี่ยงเบนสะสม การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการยอมรับความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทฤษฎีความเชื่อถือได้ แนวความคิด และเทคนิคของการจัดการคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของของเสีย การมีส่วนร่วมของพนักงาน การใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบคุณภาพความเกี่ยวข้องกันของการออกแบบการผลิต การซ่อมบํารุง การจัดการคุณภาพ อิทธิพลของผู้บริโภค และข้อตกลงหรือกฎระเบียบในระดับนานาชาติ นโยบายคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ทีคิวซี ทีคิวเอ็ม ไอเอสโอ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ คุณภาพกับกลยุทธ์ขององค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)