เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชฎา บุตรยะถาวร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม