homeม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด
person
ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

ผู้สอน
พัชฎา บุตรยะถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12871

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)