homeม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด
personperson_add
ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

ผู้สอน
พัชฎา บุตรยะถาวร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12871

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)