ม.4/2 ระบบหมุนเวียนเลือด

พัชฎา บุตรยะถาวร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม