ม.4/16

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง พรทิพย์ ทานะมัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ใช้ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30105 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย