ม.4/19

พรทิพย์ ทานะมัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30105 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย