เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/26

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง พรทิพย์ ทานะมัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30105 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย