ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี

โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Office Word)