ชั้นาระดมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Microsoft Office PowerPoint)