ชั้นาระดมศึกษาปีที่ 5/1

กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี

โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Microsoft Office PowerPoint)