​ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/3 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

55555 หวัดไม่ดี