homeภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
personperson_add
ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

ผู้สอน
ทวีชัย บุญเติม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12902

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆ ที่ผู้นำต้องใช้ในการจัดองค์การทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ และคุณลักษณะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)