ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

ทวีชัย บุญเติม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆ ที่ผู้นำต้องใช้ในการจัดองค์การทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ และคุณลักษณะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์