เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทวีชัย บุญเติม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆ ที่ผู้นำต้องใช้ในการจัดองค์การทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ และคุณลักษณะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์