homeภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
person
ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

ผู้สอน
ทวีชัย บุญเติม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12902

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆ ที่ผู้นำต้องใช้ในการจัดองค์การทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ และคุณลักษณะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)