home1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ B
person
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ B

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1011108 ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ B

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12904

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)