homeElectrical Instruments and Measurements
personperson_add
Electrical Instruments and Measurements

ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Electrical Instruments and Measurements

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1292

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

04 - 021 - 206  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)  3(3 - 0 - 6)

            - หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟ้า

            - ชนิดและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด

            - การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล

            - การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

            - การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า

            - การวัดความถี่และคาบเวลา

            - สัญญาณรบกวน

            - ทรานสดิวเซอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)