Electrical Instruments and Measurements


ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Electrical Instruments and Measurements

รหัสวิชา
1292

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายวิชา

04 - 021 - 206  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)  3(3 - 0 - 6)

            - หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟ้า

            - ชนิดและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด

            - การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล

            - การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

            - การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า

            - การวัดความถี่และคาบเวลา

            - สัญญาณรบกวน

            - ทรานสดิวเซอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books