เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Electrical Instruments and Measurements

เกี่ยวกับชั้นเรียน

04 - 021 - 206  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)  3(3 - 0 - 6)

                            - หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟ้า

                            - ชนิดและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด

                            - การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล

                            - การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

                            - การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า

                            - การวัดความถี่และคาบเวลา

                            - สัญญาณรบกวน

                            - ทรานสดิวเซอร์