เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Electrical Instruments and Measurements

เกี่ยวกับชั้นเรียน

04 - 021 - 206  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)  3(3 - 0 - 6)

            - หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟ้า

            - ชนิดและลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด

            - การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล

            - การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

            - การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า

            - การวัดความถี่และคาบเวลา

            - สัญญาณรบกวน

            - ทรานสดิวเซอร์