เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตารางทำงาน ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการของโปรแกรมตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน การจัดรูปแบบของงาน การป้อนข้อมูล การเียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ การสร้างกราฟ และการคำนวณ

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์ พิมพ์งานในสำนักงาน จัดทำรูปแบบบัญชี แสดงการประมวลผลข้อมูล เบื้องต้น ได้