ตารางทำงาน ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการของโปรแกรมตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน การจัดรูปแบบของงาน การป้อนข้อมูล การเียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ การสร้างกราฟ และการคำนวณ

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์ พิมพ์งานในสำนักงาน จัดทำรูปแบบบัญชี แสดงการประมวลผลข้อมูล เบื้องต้น ได้