มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุมพล กุบแก้ว

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1