ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาเพิ่มเติม ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี