สังคมศึกษา 508 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เท่านั้น