การบัญชีบริหารส2Acc

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวการวิเคราะห์งบ  การใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ