การบัญชีบริหารส2Acc

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวการวิเคราะห์งบ  การใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ