homeโครงงานวิทยาศาสตร์2ภาคเรียนที่2/2557
personperson_add
โครงงานวิทยาศาสตร์2ภาคเรียนที่2/2557

ผู้สอน
person
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์2ภาคเรียนที่2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12934

สถานศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อธิบายลักษณะและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และ เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ เขียนรายงานและ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)