เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์2ภาคเรียนที่2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อธิบายลักษณะและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และ เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ เขียนรายงานและ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม