เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยา4/2 ภาคเรียนที่2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่ การออสโมซิส การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต การลำเลียงแบบใช้พลังงานและการลำเลียงสารขนาดใหญ่ การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มิวเทชัน การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการทดลอง

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิทยาศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด
ว1.1 ม4-6/1,ว1.1 ม4-6/2,ว1.1 ม4-6/3,ว1.1 ม4-6/4,ว1.2 ม4-6/1,ว1.2 ม4-6/2,ว1.2 ม4-6/3,ว1.2 ม4-6/4,ว2.1 ม4-6/1,ว2.1 ม4-6/2,ว2.1 ม4-6/3,ว2.2 ม4-6/1,ว2.2 ม4-6/2,ว2.2 ม4-6/3,ว8.1 ม4-6/1,ว8.1 ม4-6/2,ว8.1 ม4-6/3,ว8.1 ม4-6/4,ว8.1 ม4-6/5,ว8.1 ม4-6/6,ว8.1 ม4-6/7,ว8.1 ม4-6/8,ว8.1 ม4-6/9,ว8.1 ม4-6/10,ว8.1 ม4-6/11,ว8.1 ม4-6/12