homeโลกดาราศาสตร์อวกาศ5/2ภาคเรียนที่2/2557
personperson_add
โลกดาราศาสตร์อวกาศ5/2ภาคเรียนที่2/2557

ผู้สอน
person
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โลกดาราศาสตร์อวกาศ5/2ภาคเรียนที่2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12936

สถานศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว 30161 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน กำเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปรายการอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

รหัสตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม4-6/1,ว 6.1 ม4-6/2,ว 6.1 ม4-6/3,ว 6.1 ม4-6/4,ว 6.1 ม4-6/5,ว 6.1 ม4-6/6

ว 7.1 ม4-6/1,ว 7.1 ม4-6/2 ว 7.2 ม4-6/1,ว 7.2 ม4-6/2,ว 7.2 ม4-6/3 ว 8.1 ม4-6/1-12


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)