สื่อและระบบมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557