เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/6 2/58

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/6 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ