เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/6 2/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/6 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ