เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5 2/57

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียน 2/57