เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5 2/57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียน 2/57