homeวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/1
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/1

ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12947

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)