เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด

เกี่ยวกับชั้นเรียน
คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรมให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหา โครงสร้างและหลักไวยกรณ์ของภาษา การเลือกใช้คำสั่งให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแบบลำดับ แบบเลือก และแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความ และแบบกราฟิก การสร้างและการประมวลผลแฟ้มข้อมูลชนิดลำดับ และชนิดสุ่ม
จุดประสงค์รายวิชา
  1. วิเคราะห์การแก้้ปัญหาเชิงชั้นตอนวิธี และการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายได้
  2. เข้าใจโครงสร้างและหลักไวยกรณ์ของภาษา
  3. สามารถสังเคราะห์คำสั่งในโปรแกรมภาษาให้ออกเป็นโปรแกรมที่ต้องการได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ที่ถูกต้อง
  4. สามารถเขียนโปรแกรมให้มีผลลัพธ์ออกมาทั้งเชิงข้อความ และเชิงกราฟิก
  5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงขั้นตอนวิธีด้วยคอมพิวเตอร์
  2. เรียบเรียงคำสั่งในภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาที่ใช้งานได้ตามความต้องการ
  3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล