2/57 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม(ช.1กร)

บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

ระดับชั้น ปวช.1กร

ภาคเรียนที่ 2/2557