เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การวางแผนและการควบคุม (ผู้เรียน B.T.Ad ภาคเรียนที่ ๒_๒๕๕๗ รอบที่๑)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนนโยบาย วิธีการใช้กระบวนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการบริหารองค์การ แนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายองค์กร ขั้นตอนของการวางแผนความสัมพันธ์ของการวางแผนกับการควบคุมประเภท วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความคิดรวบยอดของวิชา

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต การวางแผนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะการวางแผนที่ดี มีระบบขั้นตอนที่สมบูรณ์ สามารถส่งผลถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้