รายวิชา : การวางแผนและการควบคุม (ผู้เรียน B.T.Ad ภาคเรียนที่ ๒_๒๕๕๗ รอบที่๑)
ผู้สอน

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การวางแผนและการควบคุม (ผู้เรียน B.T.Ad ภาคเรียนที่ ๒_๒๕๕๗ รอบที่๑)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12984

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนนโยบาย วิธีการใช้กระบวนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการบริหารองค์การ แนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายองค์กร ขั้นตอนของการวางแผนความสัมพันธ์ของการวางแผนกับการควบคุมประเภท วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความคิดรวบยอดของวิชา

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต การวางแผนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะการวางแผนที่ดี มีระบบขั้นตอนที่สมบูรณ์ สามารถส่งผลถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.