เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายภูมิพัฒน์ แป้งใส

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้