เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

นายภูมิพัฒน์ แป้งใส

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้