เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 2/1

นางอำพร สุคนธรัตนสุข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับ นักศึกษา  ปวส. ปีการศึกษา 2/2557