เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HA National Forum ครั้งที่13

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ได้มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13
ในปี 2555 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต”
(Life as a Whole) ระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
การจุดประกายด้วย
theme ของการประชุม HA National Forum ก่อให้เกิดความตื่นตัว
และการนำแนวคิดใหม่เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประชุมในแต่ละปี
จึงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลต่างๆ จะได้นำผลงานจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการ
นำเสนอในห้องประชุมและในรูปแบบของโปสเตอร์ theme ย่อยของ
การประชุมจึงมีทั้งประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่จะมีการติดตามจาก
หัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่

 • • Disaster Management
  • Patient Safety
  • Spirituality in Healthcare / Humanized Healthcare
  • Lean & Seamless Healthcare
  • Health Promotion & Primary Care
  • Management
  • Palliative care 
  • Drug System
  • เครือข่ายพันธมิตร (HIV/TB/บุหรี่/CME/ไตเทียม/บริหารพยาบาล (สภา)/LAB/กองวิศวกรรมสวล./บทเรียนของสสจ.ต่อการพัฒนา/X-ray/ทันตกรรม)
  •  Edutainment 
  • Theater