การศึกษาอิสลาม

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาอิสลามตั้งแต่สมัยนบีมุฮำหมัด เศาะหาบะฮฺ ตาบีอีน ตาบีอีนุตตาบีอีน อะมาวียะห์ อับบาซียะห์ จนถึงปัจจุบัน