ฟิสิกส์พื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา