มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนันท์ ก้อคำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก