มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนันท์ ก้อคำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก