มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายนันท์ ก้อคำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมกราฟิก