เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcc-06-ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศท 0401      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Information Technology for Learning

คำอธิบายรายวิชา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ