เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3/2
ผู้สอน

นางสาว เมธินี เดชะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13018

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

โครงสร้างเวลาหน่วยการเรียนรู้                                       เวลา 30 ชั่วโมง

                                                                                          เวลา(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน                        6

1. HTML และ JavaScript                                                          2

2. Macromedia Flash                                                               4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การนำเสนองาน                                        6

1. หลักการนำเสนองาน                                                               2

2. รูปแบบของงานนำเสนอ                                                          2

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน                                           2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการทำโครงงาน                                 8

1. ลักษณะของโครงงาน                                                              2

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน                                                           2

3. ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint                           10

1. ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint                      2

2. การเรียกใช้งานหน้าต่างโปรแกรม                                               2

3. มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก และการพิมพ์เอกสาร              2

4. วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ ปละภาพนิ่ง                                      2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.