ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์