homeง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557
personperson_add
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13019

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)