homeง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557
person
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13019

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)