homeหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
อติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13023

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)