วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม