homeวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
personperson_add
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13027

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)