homeหลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/3
personperson_add
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/3

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13029

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม  ง 30234


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)