homeหลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5
person
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13031

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาหลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม ง 30234  ห้อง ม. 5/5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)