โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/2

ฉัตรชัย โอษะคลัง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา