homeโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/1
personperson_add
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/1

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13033

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)