เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฉัตรชัย โอษะคลัง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยในการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทข้อมูลองค์ประกอบของคำสั่งการคำนวณเปรียบเทียบ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณคำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ฟังก์ชั่นเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้