การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1

ฉัตรชัย โอษะคลัง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยในการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทข้อมูลองค์ประกอบของคำสั่งการคำนวณเปรียบเทียบ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณคำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ฟังก์ชั่นเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้