เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

โครงสร้างเวลาหน่วยการเรียนรู้                                      เวลา 30 ชั่วโมง

                                                                                      เวลา(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน                       6

1. HTML และ JavaScript                                                         2

2. Macromedia Flash                                                             4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การนำเสนองาน                                      6

1. หลักการนำเสนองาน                                                            2

2. รูปแบบของงานนำเสนอ                                                        2

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน                                         2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการทำโครงงาน                               8

1. ลักษณะของโครงงาน                                                            2

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน                                                         2

3. ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint                       10

1. ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint                   2

2. การเรียกใช้งานหน้าต่างโปรแกรม                                            2

3. มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก และการพิมพ์เอกสาร           2

4. วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ ปละภาพนิ่ง                                  2