เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel