เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เมธินี เดชะ

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel