เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1

เมธินี เดชะ

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel