ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของวิชา ฟิสิกส์ ๑ และฟิสิกส์ ๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗