ง32204 วิชาการสร้าง Graphic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง 32204 วิชา การสร้าง Graphic กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต